Disclaimer

Lyra Financial Wealth AB är ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556814-3845. Den registrerade adressen är Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm, Sverige.

Lyra Financial Wealth AB regleras av Finansinspektionen (Finansinspektionen) www.fi.se.

Lyra vidtar åtgärder för att informationen och materialet som visas på denna webbplats är korrekt och uppdaterad. Försummelse och fel kan dock förekomma och användaren ska inte ta exaktheten i materialet och informationen för givet. Lyra förbehåller sig rätten att ändra den information som tillhandahålls på denna webbplats utan föregående avisering.

Länkar till andra webbplatser eller referenser till andra produkter, tjänster eller publikationer innebär inte att Lyra rekommenderar de produkter eller tjänster som kan tillhandahållas på eller via sådana hemsidor. Utnyttjandet av länkar sker på egen risk och Lyra friskriver sig från allt ansvar för innehållet på, användandet av och tillgängligheten hos sådana hemsidor. Lyra har inte verifierat riktigheten, rimligheten, trovärdigheten eller fullständigheten hos den information som tillhandahålls på sådana andra webbplatser.

Lyra är inte ansvarig för några skador som kan uppstå genom att besöka en webbplats som är länkad till från den här webbplatsen.

Informationen och materialet på den här webbplatsen tillhandahålls som generella exempel av Lyra och tjänsterna som erbjuds. Informationen och materialet här är inte avsett att, och skapar inte heller, några affärs-, avtals- eller anställningsrelationer.

Investeringar medför risker, inklusive eventuell kapitalförlust. Det finns speciella risköverväganden i samband med värdestrategiinvestering, internationell investering (inklusive tillväxtmarknader) och småföretagssatsningar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida prisuppskattning eller prestanda. Lyra garanterar inte och kan inte garantera framtida resultat eller rekommenderad investering. Investering innebär en hög nivå eller risk och flyktighet.

I enlighet med sekretesskraven i svensk lag (Lag (2007: 528) om värdepappersmarknaden, 1 kap. 11 och 12–14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelandeförbud och ansvar) omfattas de anställda i Lyra Financial Wealth AB av konfidentialitet.  

Våra kunder förser oss med känslig privat information och vår policy förbjuder strikt utlämnande av denna information till någon annan, utom när det krävs enligt lag eller är specifikt auktoriserat av vår klient. 

Copyright Lyra. Alla rättigheter förbehållna. Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, text, grafik, ljudklipp, logotyper, bilder och datasammanställningar tillhör Lyra och dess dotterbolag eller dess leverantörer och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Sidorna på denna webbplats får användas enbart för personliga, informativa och icke-kommersiella ändamål.